KOL-Ce Tam Ekran Yapma

[code lang=”Delphi”]
procedure Tform1.TamEkran;
begin
SHFullScreen(Form.Handle, SHFS_HIDETASKBAR or SHFS_HIDESTARTICON or SHFS_HIDESIPBUTTON);
DestroyWindow(SHFindMenuBar(Form.Handle));
ShowWindow(findwindow(‘HHTaskBar’, ”), SW_HIDE); // burası wince için.
MoveWindow(Form.Handle, 0, 0, GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN), GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN), True);
MoveWindow(Form.Handle, 0, 0, GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN), GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN), True);
Form.HasBorder := False;
end;

[/code]

Kullanmak için formun oluşturulurken şunları yazın..
[code lang=”Delphi”]
procedure TForm1.KOLForm1FormCreate(Sender: PObj);
begin
form.CreateWindow;
TamEkran;
end;
[/code]

Eğer sistem wince ise taskbar’ ı tekrar göstermemiz gerekiyor..
[code lang=”Delphi”]
procedure TForm1.KOLForm1Close(Sender: PObj; var Accept: Boolean);
begin
if CePlatform=cpWinCE then    ShowWindow(findwindow(‘HHTaskBar’,”),SW_SHOWNORMAL);

end;[/code]

KOL-Ce birden fazla form kullanmak.

Tekrar Merhaba !

Kol-Ce projelerinde birden fazla form kullanmak için Dosya -> Yeni diyerek File altında Kol Form seçiyoruz. Lazarus otomatik formu oluşturacaktır, Hemen kayıt edilim ve istediğimiz bileşenleri üzerine koyalı.

Oluşturduğumuz formu çağırmak için aşağıdaki yolu izliyoruz.
[code lang=”Delphi”]
procedure TForm1.Button2Click(Sender: PObj);
var
yeni: PForm2;
begin
try
NewForm2(yeni, Applet);
yeni.form.ShowModal;
finally
yeni.form.free;
end;
end;
[/code]

Burada dikkat ettiyseniz oluşturulan herhangi bir forma formadi.form.özellik şeklinde ulaşıyoruz.

Bunun nedenlerini ileride antlatmaya çalışacağım.

İlgili dosylar.
Birdenfazlaform