Kol-Ce ve Klavye

Ekran klavyesi Pocket Pc lerin çoğunda normal klavye olmadığı için çok önemlidir.  Yaptığımız projelerde ekran klavyesine kolay ulaşmak için bir unit oluşturdum. Bu unit Free Pascal  ekibi taradından çevirilen SIPApi.h yi kullanıyor. Yani  Pocket pc 2000 den sonrasını destekliyor.

[code lang=”Delphi”]
unit klavye;

{$MODE objfpc}{$H+}

interface

uses
SIPApi;

type
TPocketKlavye = class
private
FActive: Boolean;
procedure SetActive(const AValue: Boolean);
public
constructor Create;
destructor Destroy; override;
property Active: Boolean read FActive write SetActive;
end;

implementation

procedure TPocketKlavye.SetActive(const AValue: Boolean);
begin
if FActive = AValue then exit;
FActive := AValue;
if FActive then SipShowIM(SIPF_ON) else
SipShowIM(SIPF_OFF);
end;

constructor TPocketKlavye.Create;
begin
FActive := false;
SipShowIM(SIPF_OFF);
end;

destructor TPocketKlavye.Destroy;
begin
SipShowIM(SIPF_OFF);
inherited Destroy;
end;

end.

[/code]
Çalıştığımız formda glabal bir değişken tanımlayarak veya nil testi yaparak kullanabiliriz. Active özelliğini true yaparak klavyeyi açıp ve false yaparakta kapatıyoruz.

Örnek bir proje aşağıdadır.

ceklavye

İlgili Dosyalar:

Klavye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir